Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinde SGK işyeri bildirgesi elektronik olarak verilecektir Sirküler:- 10.05.2021/102

 

ÖZET Hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir.


 

SGK İŞYERİ DEVİR İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan düzenlemede; “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11'inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini SGK’ ya elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuştur. İşyeri bildirgesinin SGK’nın belirlediği şekilde süresinde verilmemesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

 

İşverenler, nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerine ilişkin işyeri bildirgelerini ebildirge kullanıcıları tarafından internet ortamında elektronik olarak gönderebilmekte iken hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgeleri manuel ortamda SGK’ya bildirilmekteydi.

 

İlgili mevzuat bölümünde yapılan düzenlemeye göre hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgeleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderilecektir. İşverenlerin idari para cezasına maruz kalmaması için belirtilen işlemlerin süresi içinde SGK’ya elektronik ortamda gönderilmesine dikkat edilmesini öneririz.

 

Saygılarımızla…

Kaynak:Türmob

 

03/05/2021 tarihli 24641420 sayılı SGK Genel Yazısı "Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirk. yeni ortak ekleme işlemlerinin elektronik ortamda gönderilmesi"…>>>