Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

Ücret Gelirlerinin Beyanında Kamu Tek İşveren Tanımı Değiştirildi-31.10.2022/160


ÖZET

 

Gelir Vergisi Tebliğ değişikliği ile Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesine yönelik uygulama Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi şeklinde yeniden düzenlendi.

 

Tek işveren olarak değerlendirilen genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahallî idareleri ifade etmekteydi. 30.10.2022 tarihinden itibaren ise sadece 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren olarak kabul edilecektir.

 

Ayrıca özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışan, hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabileceği açıklanmıştır.

 

2022 yılı gelir vergisi beyanlarında, bu durumda olan mükelleflerin yapılan değişikliğe dikkat ederek iki ayrı işverenden alınan ücretlerini beyanda bulunup bulunmayacaklarına karar vermeleri gerekecektir.DETAY

 

7194 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti. “Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

 

1. Tam mükellefiyette; … b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

 

Yapılan bu değişiklik sonrası 27.5.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ve beyanı ile Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesine yönelik açıklamalarda bulunulmuş; 30.10.2022 tarih ve 31998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 321 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesine yönelik uygulama Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

Tek işveren olarak değerlendirilen genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahallî idareleri ifade etmekteydi. 30.10.2022 tarihinden itibaren ise 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren olarak kabul edilecektir. Ayrıca, hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabileceği açıklanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla…

 

 

31.10.2022/160-14 (I) SAYILI CETVEL (Değişik:RG-16/10/2020-7254/5 md.) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

 

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığı

3) Anayasa Mahkemesi

4) Yargıtay

5) Danıştay

6) Hâkimler ve Savcılar Kurulu

7) Sayıştay

8) Adalet Bakanlığı

9) (Değişik:20/5/2021-7319/10 md.) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

10) (Ek:20/5/2021-7319/10 md.)(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

11) (Değişik:4/11/2021-7341/18 md.) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12) Dışişleri Bakanlığı

13) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

14) Gençlik ve Spor Bakanlığı

15) Hazine ve Maliye Bakanlığı

16) İçişleri Bakanlığı

17) Kültür ve Turizm Bakanlığı

18) Milli Eğitim Bakanlığı

19) Milli Savunma Bakanlığı

20) Sağlık Bakanlığı

21) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

22) Tarım ve Orman Bakanlığı

23) Ticaret Bakanlığı

24) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

25) Devlet Arşivleri Başkanlığı

26) Diyanet İşleri Başkanlığı

27) İletişim Başkanlığı

28) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

29) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

30) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

31) Strateji ve Bütçe Başkanlığı

32) Jandarma Genel Komutanlığı

33) Sahil Güvenlik Komutanlığı

34) Emniyet Genel Müdürlüğü

35) (Mülga:18/7/2021-7333/14 md.)

36) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

37) Gelir İdaresi Başkanlığı

38) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

39) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

40) (Değişik:4/11/2021-7341/18 md.) Göç İdaresi Başkanlığı

41) Avrupa Birliği Başkanlığı

42) (Ek:4/11/2021-7341/18 md.) İklim Değişikliği Başkanlığı