Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

Personele yapılan ücret ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı - Özelge 

 

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü
Sayı    : E-11395140-105[ VUK-3-1639]-129310    26.01.2023

 

Konu : Personele yapılan ücret ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı
 

Sayın .....

 

İlgi : 13.01.2023 tarih ve 226486 sayılı özelge talep formunuz.
İSTANBUL

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden; ofis çalışanlarınıza ödediğiniz 7.000 TL'yi aşan ücret ödemelerinin 459 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre aracı finansal kurumlar kanalıyla yapma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye istinaden vergi kanunlarının vergiyi bağladıktan olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dişiliği önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesine ilişkin olarak 459 sıra numaralı Vergi    

Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin (4.1.) bölümünde, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar (bankalar, ödeme kuruluşları. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) kanalıyla yapmalarının ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmelerinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

 

Buna göre. personel sayısına bakılmaksızın her bir çalışan için yapılan 7.000 TL'vi aşan tutardaki ödemelerin aracı (finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve söz konusu kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlu bulunmaktadır.

 

 

 

 

 


*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanların görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; takipçilerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan HRG Danışmanlık Cengiz HERGÜNLÜ sorumlu olmayacaktır.